Türkiye Firma Rehberi : Sektörel Dizin | Giriş Yapın veya kayıt olun firmanızı ekleyin...


Üniversite diplomalı çevirmen ve makine teknikeri olarak ayrıca ana dilim Almanca ve Türkçe olmas ı yla beraber sizin yaz ı l ı metinlerinizi Türk ç e´den Almanca´ya veya Almanca´dan Türk ç e´ye ç evirmek istiyorum. Size teklifde bulunabildi ğ im bu hizmetle Alman ticaret ortaklarınızla olan iletişiminizi hukuki, iktisadi, ticari, teknik ve diğer alanlarda da kolaylaştırarak i şl erinizin böylece daha başarılı olmas ı nda yard ı mc ı olmaktan memnuniyet duyarım. İster k ı sac ı k ticari yazışmalar ı n ı z ı n ç evrilmesi ister kapsamlı teknik metinlerinizin sabit bir terminolojiyle ç evrilmesi söz konusu olsun, modern TM ( Translation-Memory ) ç eviri yazılım araç larıyla, i htisas ve deneyimlerimle size hizmet vermeye hazırım. http://www. uebersetzungsservice-tuerkisch. de internet adresinde verilen ileti ş im bilgileriyle do ğ rudan Almanya´daki ofisimize veya ayn ı internet adresinde `Türkiye ba ğ lant ı lar ı ´ ba ş l ığı alt ı nda verilen linkteki Türk firmalar ı arac ı l ı yla da ula ş abilirsiniz.
Hukuk İktisat Teknik
Adresimiz : Briefstr. 18 42107 Wuppertal Almanya